Plynový ohřívač v koupelnách

Plynový ohřívač v koupelnách

Ohříváte vodu plynem? Je to úsporné a praktické, nenechte se ale otrávit! Obyčejné sprchování nebo koupání se může během chvíle změnit v boj o život. Otrava oxidem uhelnatým je jednou z nejčastějších neúmyslných otrav náctiletých dětí. V ČR na ni ročně zbytečně umírá také více než 100 dospělých. Zvýšené nebezpečí hrozí zejména ve velmi teplých nebo naopak mrazivých dnech. Ale i mimo tato období je důležité znát bezpečnostní zásady a varovné znaky. Co můžeme udělat pro to, aby naše koupelny byly bezpečné? Věnujte pozornost následujícímu textu, případně nám napište svoji zkušenost.

Nám se to nemůže stát

To jsme si mysleli také. „Karma“ byla kdysi odborně nainstalovaná a fungovala už poměrně dlouhou dobu bez problémů. Někdy se nám sice zdálo, že se spaliny jakoby trochu vrací, ale nikdy nikomu nic nebylo a stávalo se to jen občas. Ani další varovné příznaky jsme neznali a tudíž jsme jim nevěnovali pozornost. Detektor CO jsme neměli. Dnes už nám to přijde absurdní, ale netušili jsme, jak nebezpečné to může být.

Základní charakteristika CO

Oxid uhelnatý (CO) je hořlavý a prudce jedovatý bezbarvý plyn (teplota varu činí -192°C) bez zápachu, který je hlavním produktem nedokonalého spalování materiálu s obsahem uhlíku. Je hmotností srovnatelný se vzduchem (jeho hustota je 1,25 kg/m3 oproti 1,29 kg/m3 vzduchu při 101,325 kPa a 20°C).

O co vlastně jde

Oxid uhelnatý (dále jen CO) je jedovatý plyn, který není rozpoznatelný čichem. CO se váže na hemonoglobin (červené krevní barvivo) 250 x rychleji než kyslík a vzniká karboxyhemoglobin, který zabraňuje kyslíku vázat se na červené krvinky. Tzn., že v lidském těle vytěsňuje z buněk a tkání kyslík. Jako první jsou napadány mozkové buňky a hrozí tak reálné celoživotní poškození. Dochází k nedostatečnému okysličení mozku, při vysoké koncentraci nastává smrt.

Zvláště nebezpečné jsou nedostatečně větrané malé místnosti, jako jsou například koupelny vybavené průtokovým ohřívačem vody, tzv. „karmou“. Pokud se při hoření plyn dokonale nespaluje, vzniká oxid uhelnatý. Protože je mírně lehčí než vzduch, hromadí se v horních vrstvách. Člověk, který se například delší dobu koupe ve vaně a pak se najednou postaví, se ve větší výšce nadýchá koncentrovaného oxidu uhelnatého. Může se mu zatočit hlava a záleží pak na okolnostech, zda se mu podaří dostat se z vany včas nebo ne.

Jak často a proč k otravám oxidem uhelnatým dochází

Dle vyjádření Ing. Petra Štefla, vedoucího Technické sekce Českého plynárenského svazu, nemá nepříznivý trend v oblasti vývoje počtu otrav CO při provozu plynových spotřebičů klesající tendenci. I přesto, že technické provedení spotřebičů se stále zlepšuje.

Příčinou může být:

 • Nedostatečný přívod vzduchu z venkovního prostoru do prostoru, v němž je instalován spotřebič, který má jednak zásadní vliv na kvalitu spalování plynu a jednak na porušení tlakové dynamické rovnováhy systému „místnost-spotřebič“, případně „přerušovač tahu-komín“, a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru instalace spotřebiče. Platí zde jednoduchá zásada z fyzikálního principu, tj. že objemové množství vzduchu a spalin, které bude odváděno při spalování komínem, musí být nahrazeno stejným objemovým množstvím vzduchu, který bude do prostoru instalace přiveden. Pokud není tato podmínka splněna, dojde postupně ke zmenšení až k postupnému zastavení toku spalin v kouřovodu a komíně.
 • Nedostatečné provádění servisu spotřebiče podle požadavku výrobce. Jde o jeden z významných vlivů na provozní bezpečnost, neboť má přímý vliv na tvorbu oxidu uhelnatého ve spalinách. Je třeba si uvědomit, že plynový spotřebič kategorie B při svém provozu funguje v podstatě na principu jakéhosi vysavače, který nasává vzduch z prostoru, a to se všemi prachovými a jinými částicemi, zejména organického původu (prachové částice z praní a sušení prádla v bytě, chlupy z domácích zvířat apod.). Tyto látky za provozu spotřebiče při průchodu výměníkem se za vysokých teplot připalují na stěny výměníku a postupně tak zhoršují jeho průchodnost pro spaliny. Zhoršená průchodnost spalin výměníkem způsobuje jejich hromadění na jeho vstupu. Spaliny se tak hromadí v prostoru mezi hořákem a výměníkem a jejich přítomnost v blízkosti hořáku zabraňuje dokonalému spalování plynu. Vlivem nedostatku vzduchu dochází ve velmi krátké době k vysoké produkci oxidu uhelnatého ve spalinách, které vlivem omezené průchodnosti výměníku odchází podél krytu spotřebiče do v nitřního prostoru bytu.
 • patná průchodnost spalinových cest (komína). Ze zkušeností kominíků to nejčastěji způsobí proděravěná Al (hliníková) komínová vložka, a to flexibilní známá pod názvem H-400, která byla vyráběna z plechu tl. 0,3 mm a taky proděravění pevných Al vložek u kterých je tl. stěny 0,63mm. Spaliny, které mimo jiné obsahují i vodní páry vniknou mezi komínovou vložku a plášť komínového tělesa. Komínový plášť začne vlhnout a suť napadá z pravidla do sopouchu a spalinová cesta se ucpe.
 • Zpomalení odtahu spalin nebo dokonce obrácení komínového tahu vlivem nepřiznivých klimatických podmínek (velké horko nebo naopak zimní inverze) či jiných, dále uvedených faktorů.

Jaké okolnosti ovliňují provoz plynových spotřebičů. Co  může náhle způsobit otravu nebo dokonce úmrtí osob a zvířat spalinami?

Spotřebič v důsledku svého dlouhodobého provozu, zpravidla bez řádně prováděného servisu, obsahuje ve spalinách vysokou koncentraci jedovatého CO, která doposud nezpůsobila otravu jen proto, že celý objem spalin byl odveden komínem do volného venkovního prostoru. Pokud dojde k situaci, kdy spaliny pronikly do prostoru okolo spotřebiče, není na vině jen jedna okolnost, ale může jich být celá řada. Takových vlivů je mnoho: spuštění digestoře nad sporákem v kuchyni, zařízení vytvářející podtlak v prostoru spotřebiče (typicky větrací zařízení, centrální vysavač apod.), provoz spotřebičů na pevná paliva (krby, krbová kamna) a podobně. Může však jít také o méně očekávané důvody. Například pokud při stěhování nábytku necháte otevřené dveře k schodišti, je u spotřebiče vytvářen umělý „komínový“ tah schodiště. To může být rizikové. Skutečně ze života je také případ paní, která při návštěvě poštovní doručovatelky nechala otevřené dveře a vedla asi 6-8 minutový rozhovor. V bytě se současně koupala dcera majitelky bytu a došlo k otravě opět vlivem přetahování spalin z komína, kde byl připojen plynový průtokový ohřívač vody. Zmíněné případy nemůže běžný uživatel bytu rozumně předvídat. Účinná ochrana je možná detektorem výskytu oxidu uhelnatého, který podobné situace odhalí, a nebo vybavením domácnosti moderním spotřebičem plynu, který je vybaven odpovídajícími zabezpečovacími prvky, jakými jsou:

 • Pojistka proti zpětnému toku spalin;
 • Spalinové čidlo hořákové komory;
 • Oxystop.

Další faktory, které mohou ovlivnit provoz plynového spotřebiče:

 • propojení prostor uvnitř bytu
 • velikost akumulačního prostoru
 • propojení prostor s prostory mimo byt
 • otvory do větracích šachet apod.
 • krby a krbová kamna
 • digestoře
 • ventilátory na WC a v koupelnách

Přesné statistiky chybí, dostupná čísla jsou varovná

V České republice není vedena přesná statistika otrav ze spalin plynových spotřebičů, přesto lze počet případů otravy odhadovat na zhruba 300 ročně. Jak již bylo uvedeno, hlavní příčinou je vysoká koncentrace oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách provozovaného spotřebiče. Podle informací, které má Ing. Petr Štefl k dispozici, patří situace v České republice k těm horším ve srovnání s okolními státy.

I z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vyplývá, že samostatné statistiky otrav CO nejsou k dispozici. Dají se ale vyvodit ze sledované diagnózy Náhodná otrava jinými plyny a parami s doplňkovým kódem místa události „domov“. Také zde můžeme vyčíst, že tendence počtu hospitalizovaných se sledovanou diagnózou (jejíž součástí je i otrava CO) je spíše vzrůstající.

Ze zkušeností lékařů

O informace z praxe jsme požádali MUDr. Danu Hechtovou, vedoucí lékařku resuscitačního oddělení pro děti, KARIM II LF UK FN Motol: „Otrava oxidem uhelnatým je jednou z velmi častých neúmyslných otrav mladých lidí, především náctiletých dětí. Vlastní otrava je způsobena vdechováním vysoké koncentrace CO, který vzniká nejčastěji nedokonalým spalováním zemního plynu v karmách nebo pevných paliv v kamnech s nedostatečným odvětráváním.

Proč teenageři? Rádi se dlouho sprchují, jsou zavření ve špatně odvětrané koupelně a okolí nemá ve zvyku je kontrolovat. Rodiče se odváží vejít až po relativně dlouhé době, kdy už je délka pobytu v koupelně podezřelá. Pokud mají koupající se napuštěnou vanu, často je otrava CO kombinovaná i s tonutím.
Záchranná služba je volána k osobě v bezvědomí, často i se zástavou oběhu, příčina bezvědomí není na první pohled jasná, protože CO je plyn bez barvy a bez zápachu, nalezený člověk leží ve vaně nebo ve sprše na zemi, často po pádu může mít i známky úrazu. Diagnostika může být nejasná a pokud je v místnosti přítomna karma nebo kamna, musíme na tuto možnost vždy myslet.

Pokud jsou na místě zásahu přítomny všechny složky IZS (integrovaného záchranného systému) tedy i hasiči, mohou změřit koncentraci CO ve vzduchu a tím uspíšit diagnózu, jinak se otrava zjistí laboratorně dle hladiny karbonyl – hemoglobinu (CO-Hb) v krvi, který na rozdíl od normálního hemoglobinu, není schopen zásobovat tkáně kyslíkem a tím dochází k jejich poškození. Tíže postižení je úměrná množství CO-Hb v krvi, čím déle je člověk vystaven působení CO, tím větší procento hemoglobinu se mění na CO.Hb. Současně je rozhodující včasné nasazení léčby – podávání čistého kyslíku ev. jeho podávání přetlakem v hyperbarické komoře – zvýšený tlak kyslíku vytěsní CO z vazby na hemglobin.

Otrava CO často způsobuje smrt, pokud se podaří postiženého zachránit (zresuscitovat), může přesto dojít k nezvratným poškozením tkání nedostatkem kyslíku, především mozkových buněk a člověk může přežít s různě významným postižením, především s různě těžkou dlouhodobou poruchou vědomí.“

Mohou se otrávit i další lidé

„Nebezpečí špatně odvětrávaných místností a špatně těsnících komínových systémů se významně podceňuje a stává se, že umírají nebo jsou postiženy celé rodiny, nacházející se v takto škodlivém prostředí.“ uzavírá MUDr. Hechtová.

Informace potvrzuje i MUDr. Ivan Peychl, primář pediatrického oddělení Nemocnice Na Bulovce: „V diagnostice to není vždy snadné, informovanost pořád není dostatečná. Stává se nám i to, že je v nemocnici postupně hospitalizováno několik členů rodiny, než někomu dojde, že zdrojem potíží je špatně seřízený nebo nedostatečně odvětraný plynový ohřívač vody.“

Přímo na místě se s problémem potýkají hasiči. Ti jsou dle slov Jana Kadečky, směnového chemika HZS hl.m.Prahy, většinou přivoláni záchrannou službou. „Koncentrace je někdy tak vysoká, že stačí tři nádechy a člověk zkolabuje. Problém se pak často může týkat i sousedních bytů.“